2mm Wool Design Felt End of Bolt 3mm Wool Design Felt End of Bolt 5mm Wool Design Felt End of Bolt 2mm Wool Design Felt Remnants 3mm Wool Design Felt Remnants 5mm Wool Design Felt Remnants
Part of the MillerKnoll collective