Shop > View All

3mm Wool Design Felt 3mm Wool Design Felt End of Bolt 3mm Wool Design Felt Remnants 5mm Wool Design Felt 5mm Wool Design Felt End of Bolt 5mm Wool Design Felt Remnants 8mm Wool Design Felt 8mm Wool Design Felt End of Bolt 10mm Wool Design Felt 10mm Wool Design Felt End of Bolt Circle Floor Mat Felt Offcuts Rectangle Floor Mat Swatch Book
Part of the MillerKnoll collective